bdl_media Archive

JOB ANNOUNCEMENT

༄༅། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྡེ་ཚན་ནང་ཉིན་གླའི་ལས་བྱེད་ལས་དྲུང་ས་མིག་ཐོག་བསྐོ་གཞག་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས། Click here to download:  Job Announcement Read More