i ལག་དེབ་སེར་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས། | Bureau of His Holiness the Dalai Lama

ལག་དེབ་སེར་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཉེ་འཆར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས ༨ ནས་དངུལ་ལོར་ ༥༠༠ དང་ ༡༠༠༠ རྙིང་པ་བདེ་སྤྱོད་མི་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་པ་ནས་ཟུང་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་རྐྱང་དགོས་ངེས་བཞིན་རག་ཐབས་མེད་པ་དང་། འདི་གར་ལག་དེབ་སེར་པོ་ཞུ་མཁན་མང་དག་ཞིག་ནས་འགེངས་ཤོག་སྦྲག་ཐོག་གནང་སྐབས་ལག་དེབ་སེར་པོའི་དོད་ཌབ་འཛིན་བརྒྱུད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་དངུལ་རྐྱང་བསྒྱུར་དཀའ་བས་དུས་ཐོག་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་སུ་འགེངས་ཤོག་འབུལ་རྒྱུ་རང་བཞིན་དུས་འགྱངས་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་པ་སེའམ་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་དེབ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་དངུལ་རྐྱང་ལས་ཌབ་དང་ཅེག་འཛིན་སོགས་ཁས་ལེན་གནང་མིན་ལ་སོང་གནས་སྐབས་རིང་ལག་དེབ་སེར་པོའི་དོད་སྒོར་ ༡༡༠༠ འདི་ག་དོན་ཁང་དུ་དངུལ་རྐྱང་གནང་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས ༡༤ ལ།།