i Bureau of His Holiness the Dalai Lama

འབོད་བསྐུལ།

འབོད་བསྐུལ།བདུན་གཉིས་ལྷག་རིང་འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའི་འདི་ག་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་གཅིག་ཉེ་སྔོན་བརྟག་དཔྱད་རྗེས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རིམས་ཕོག་ཡོད་པ་གསལ་རྟོགས་བྱུང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། རང་རིགས་མི་མང་རྣམས་གནས་སྐབས་རིང་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་དུ་བཅར་ཞུའི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ལ་ཕུལ།། Read More