ཉིན་གླའི་ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྡེ་ཚན་ནང་ཉིན་གླའི་ལས་བྱེད་གཉིས་ལས་དྲུང་གནས་རིམ་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་མིག་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས།

Click here to download: Job Announcement & Form